Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-4-15 KL. 09:04

Kalmar: Oppositionen vill se nya rutiner kring remisshantering – saknar social analys

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Oppositionen vill se nya rutiner kring remisshantering – saknar social analys
Foto: Anders Jönsson

Kalmaralliansen och Miljöpartiet gör gemensam sak i en motion till kommunfullmäktige i Kalmar kommun. De fyra partierna vill se tydligare rutiner vid remisshantering för att bland annat få in sociala analyser.

KALMAR. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lämnade under onsdagen in en gemensam motion till kommunfullmäktige. Partierna skriver i ett pressutskick att de “har noterat att det saknas tydliga rutiner för hur remisshanteringen kring detaljplaner hanteras på förvaltningarna i Kalmar kommun”.

Som exempel ger de vårens diskussioner om detaljplanen i Oxhagen och menar att det “saknades den sociala analysen i beslutsunderlaget, trots ett uppenbart behov”.

För att komma tillrätta med den bristen föreslår oppositionen att de rutiner som finns ska analyseras, och om det behövs ska nya rutiner tas fram.

“Behovet av utlåtanden, av inte minst socialförvaltningen, är tydligt när det gäller
detaljplaneringen”, skriver de i pressutskicket.
Motionen i sin helhet:
Motion till kommunfullmäktige 2021-04-14
Gällande remisshantering kring detaljplaner

Under den tidiga vårens hantering och debatt kring en specifik detaljplan stod det klart att den sociala analysen saknades i beslutsunderlaget. Det fanns ett uppenbart behov av att få platsspecifika sociala aspekter belysta men svaret från t.ex. socialförvaltningen var att det fanns inga metoder för att avge ett sådant svar.

Boverket är å sin sida tydliga i att lagen ska tolkas så att det är förvaltningens skyldighet att engagera sig och om det behövs också ge sin syn på de detaljplaner som ska upp för beslut och här ser vi en tydlig brist. Bestämmelsen om socialtjänstens medverkan i t.ex. framtagandet av detaljplaner är således ett viktigt inslag i socialtjänstlagen. Stöd för detta finns i 3 kap. 2§ socialtjänstlagen (2001:453) men återspeglar sig även i Plan- och bygglagen, där det bland annat står: Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 2 kap. §3 p. ska att planläggning ska främja “en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”.

För att uppnå detta använder bl.a. Göteborg sociala konsekvensanalyser i sin detaljplaneprocess. Som vi ser det behöver socialnämnden i större utsträckning delta i detaljplaneringen i Kalmar.

Vi vill att Kalmar kommun analyserar och tar fram ett förslag på hur detaljplaner ska hanteras i olika kommunala remissinstanser, inte minst i socialförvaltningen.

Därför föreslår vi fullmäktige att besluta
att Kalmar kommun analyserar hur remisshanteringen på förvaltningarna kring detaljplaner fungerar idag.

att Kalmar kommun tar fram rutiner för hur förvaltningarnas remissvar på detaljplaner ska hanteras.

att Kalmar kommun tar fram rutiner för när en specifik förvaltning ska ge sitt utlåtande/remissvar kring en detaljplan.

Lisa Jalmander (M) Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD) Max Troendlé (MP)
SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter