Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-24 KL. 15:03

Kalmar: Nästa steg i sanering av ångsågen i Vassmolösa ska inledas – klart våren 2022

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Nästa steg i sanering av ångsågen i Vassmolösa ska inledas – klart våren 2022
Platsen där barktippen låg ska nu rensas från växtlighet och de översta marklagren ska tas om hand. Foto: Fredrik Svensson

Sågverket i Vassmolösa lades ner 1976, men lämnade efter sig ett stycke förorenad mark som nu, 45 år senare, håller på att saneras. Nästa steg inleds i slutet av juni.

KALMAR. Vid ångsågen i Vassmolösa användes under många år en metod kallad doppning där virket helt enkelt doppades i kemikalier, doppningsmedel, som skulle förhindra svampangrepp.

Men de medel som användes innehöll bland annat klorfenoler, som numera klassas som farliga för människor. Klorfenoler förbjöds på 1970-talet, och var fram tills dess vanliga inom sågverksindustrin.


På flygfotot från 1969 markerar siffran 10 den plats där bark deponerades och som nu ska saneras. Foto: Flygfoto från 1969 ur förstudie 2006 beställd av Länsstyrelsen i Kalmar län.


Sågverksområdet i Vassmolösa låg på båda sidor om nuvarande Plankvägen, men det är ett område i söder som ska saneras. Det var där som bark och annat överblivet material tippades. Området ligger inom vattenskyddsområdet för vattentäkt som ger delar av både Kalmar och Torsås kommun dricksvatten. De östra delarna gränsar till det som kallas det inre vattenskyddsområdet.

Under 2006 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län en förstudie av Tyréns AB. Där beskrivs bland annat att doppning förekom från 1946 och 30 år framåt. Årsförbrukningen ska ha varit 8 000 kilo, och cirka 900 kilo ska som mest ha förvarats i lager.

Doppningen ska ha skett på två platser. Under de första cirka 20 åren skedde processen för hand vid sågverket, men på 60-talet byggdes en anordning där virket doppades maskinellt i kar. Var doppningskaren fanns är välbelagt, den andra platsen är mer osäker.

Intervjuer med tidigare anställda ska enligt förstudien bekräfta att dopprester dumpades på barktippen. Vid provtagningar i området ska klorfenoler påträffats i 9 av 24 prover. I ett fall var mängden allvarlig, i området där doppkaret funnits, och i två fall var det måttligt allvarligt, båda proverna från barktippen.
Vid analys av jordprover hittades även dioxiner, som ingick i klorfenolerna. Högst var halterna i barktippen och därefter vid platsen för doppkaret. Nivåerna klassades som mycket allvarliga. Analys av vattenprover ska inte ha visat någon påtaglig spridning.

En första saneringsetapp genomfördes av Kalmar kommun under 2015 och 2016. Den andra etappen skulle ha kommit igång hösten 2020, men upphandlingen av avfallsmottagare överklagades.

Det ärendet är nu avgjort, och i slutet av juni kommer nästa etapp att inledas.

“Under saneringen kommer bark, betong och annat avfall som ligger i den gamla barktippen att grävas ur och fraktas bort. Därefter planteras området med träd för att åter bli ett skogsområde”, skriver Kalmar kommun.

Saneringen, som delvis finansieras av Naturvårdsverket, förväntas vara klar under våren 2022.