Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-4-14 KL. 17:28

Regionfullmäktige: 18 frågor ska besvaras av den politiska ledningen – här är hela listan!

Av Fredrik Svensson

Regionfullmäktige: 18 frågor ska besvaras av den politiska ledningen – här är hela listan!
De styrande politikerna ställs till svar av oppositionen.

Torsdagen den 15 april är det möte för ledamöterna i regionfullmäktige. På dagordningen står bland annat 18 interpellationer som representanter för den styrande länsunionen ska svara på.

LÄNET. Av de 18 interpellationerna är flest, 7 stycken, ställda till Christer Jonsson (C), regionråd och ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård. Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) ska svara på 6 av frågorna.

Flest interpellationer har ställts av Sverigedemokraterna, 10 stycken. Kristdemokraterna har undertecknat 6 stycken, varav 3 tillsammans med Moderaterna. Vänsterpartiet ställer 2 frågor.

De 18 interpellationerna
Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Varför ska regionens skattebetalare stå för livslång gratis språktolkning?
Är du beredd att ompröva systemet med gratis språktolkning och införa ett system med egenavgift vid språktolkning, som erläggs efter att man bott viss tid i Sverige?
Frågeställare: Petra Gustafsson (SD) och Martin Kirchberg (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Hur många personer i Region Kalmar län rehabiliteras för närvarande för kvardröjande
symtom och sjukdomstillstånd efter genomgången covid-19-infektion och hur många
av dessa har tidigare vårdats på sjukhus?
Hur har Region Kalmar läns arbete med uppföljning och rehabilitering av
långtidssjuka efter covid-19 förändrats hittills i år, även mot bakgrund av hur ny
kunskap kommer till och mot bakgrund av kunskapsstöd på nationell nivå?
Följer sjukvården upp alla som sjukvården känner till haft covid-19-infektion? I vilken
omfattning används frågeformulär?
Hur ser du på inrättandet av mottagningar i Region Kalmar län för medborgare som
blivit långtidssjuka till följd av genomgången covid-19-infektion?
Frågeställare: Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD), Martin Kirchberg (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Vad gör Region Kalmar län för att fånga upp barn med psykisk ohälsa och hur ser
stödet ut för utsatta barn?
Finns det något fungerande samarbete mellan regionen och kommunerna för att hjälpa
barn med psykisk ohälsa? Om ja, hur fungerar detta samarbete?
Frågeställare: Petra Gustafsson (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Vilka är förändringarna i antalet anmälda fall av cancer specifikt för Region Kalmar län
från pandemins början till senaste datum med uppgifter, både totalt och för några frekventa
och allvarliga cancerformer, som bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer och
prostatacancer?
Vad gör du för att försäkra dig om att länsbor med potentiellt allvarlig cancer under
pågående pandemi inte undviker att söka sjukvård?
Vad gör du för att försäkra dig om att cancervården i Region Kalmar län har de resurser
som krävs om vi får ett kraftigt ökat vårdtryck på grund av uppskjuten cancervård, liksom
ökat behov att bistå varandra regionerna emellan?
Frågeställare: Claus Zaar (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Kommer metoden för att få ut maximala sju doser ur Pfizervaccinet att tillämpas även i
Region Kalmar län?
Frågeställare: Claus Zaar (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Angående psykambulansen: När får vi en återkoppling av projektet?
Hur gick det i pilotprojektet om psykambulansen?
Hur fungerade samarbetet med socialförvaltningen?
Om det gick bra, när ska det implementeras i hela regionen?
Frågeställare: Linda Kotanen Hallbeck (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Vilken bedömning gör du och övriga företrädare för Länsunionen av förutsättningarna för att få till stånd de infrastruktursatsningar vi som politiska partier i Region Kalmar län har samlats kring, i ljuset av regeringens infrastrukturproposition?
Frågeställare: Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M), Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M)
Läs mer:Regionen: KD och M oroliga över satsningar på infrastruktur – lyfter frågan för debatt på regionfullmäktige (2021-4-1)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Angående PCR-testets användning och tillförlitlighet i samband med covid-19.
Anser du att det är rimligt att regionen använder så höga Ct-värden som 40-45?
Stämmer det att en person vars PCR-test gett positivt resultat vid ett Ct-värde på 40
eller 45 räknas som ett covid-19-fall i statistiken, oavsett om man har symtom eller
inte? Om ja, hur motiveras detta?
Journalförs det vilket testsystem och/eller Ct-värde som har använts för en person
som testats?
När tänker regionens diagnostiska centrum gå ned till ett Ct-värde på 30 eller lägre
så att diagnosticeringen blir mer tillförlitlig?
Frågeställare: Martin Kirchberg (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Vad gör du för att öka takten i det förändringsarbete mot en mer patientnära och
sammanhållen sjukvård runtom i hela vårt län, där Borgholmsmodellen och
Hemsjukhuset redan visat vägen?
Frågeställare: Claus Zaar (SD) och Martin Kirchberg (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Har regionen ännu utarbetat definierade kriterier, eller ”minsta gemensamma
nämnare”, för vad ett patientkontrakt ska innehålla och vilka patienter som ska
erbjudas det. Om ej, när kan det förväntas?
När kan vi förvänta oss att patientkontrakt är fullt ut infört i regionen?
Om vi ej idag har uppgifter om hur många patienter som har patientkontrakt, kommer
vi att veta detta i framtiden och i så fall när, så att detta sedan kontinuerligt kan följas
upp?
Frågeställare: Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD)

Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Vad gör du för att i möjligaste mån försäkra dig om att medborgare med covid-19-
smitta inte oavsiktligt sprider smitta inom regionens verksamheter?
Hur är din inställning till att anskaffa användarvänlig utrustning för att mäta egen
kroppstemperatur vid prioriterade verksamheter?
Hur snabbt kan användarvänlig utrustning finnas på plats i regionen?
Frågeställare: Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD)

Till: Ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C)
Vilken potential ser du i utvecklingen av precisionsmedicin för invånarna i Kalmar län och vilka initiativ avser du att ta för att potentialen ska komma dem till godo?
Vilka arbetssätt, prioriteringar och strukturer i vår region bedömer du kan behöva förändras i ljuset av precisionsmedicinens genombrott?
Har Region Kalmar län på egen hand eller tillsammans med andra den samverkan med näringslivet som enligt life science-strategin är en förutsättning för systemtransformation?
Frågeställare: Jimmy Loord (KD)

Till: Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik
Kommer regionmajoriteten i kommande budgetarbete att ta bort kravet på 1%
effektivisering för folkhögskolorna?
Frågeställare: Linda Fleetwood (V)
Läs mer:Vänstern vill ta bort sparkrav på folkhögskolor – "drabbats hårt av pandemin" (2021-4-12)

Till: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S)
Vad regionen har gjort och har för avsikt att agera med utifrån ovanstående
siffror för att förhindra översjuklighet samt t.o.m. överdödlighet?
Frågeställare: Leif Svensson (V)

Till: Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
Varför har Länsunionen valt att ignorera de signaler som kommit från medarbetare, fackliga företrädare liksom chefer vad gäller behovet av fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna?
Hur ställer Länsunionen sig till den skrivelse som inkommit från Kommunal och Vårdförbundet i frågan, som är särskilt aktuell då byggnationen av den nya stationen i Virserum nu påbörjats?
Är Länsunionen beredda att lyssna på de medarbetare och fackliga företrädare som jobbar inom ambulansverksamheten och gå dem till mötes, eller mot vad grundar Länsunionen den tondövhet som präglat hela frågan kring fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna i Region Kalmar län?
Frågeställare: Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD)

Till: Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
Hur stort anser du att värdet av tillgång till rehabbassäng i anslutning till hälsocentralens nya
lokaler i Mönsterås skulle vara?
Anser du mot bakgrund av denna bedömning att det är prioriterat att det byggs en ny
rehabbassäng i anslutning till lokalerna i Mönsterås?
Frågeställare: Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Till: Ordförande i beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L)
Ser du ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa som ett lämpligt samverkansområde inom ramen för överenskommelsen mellan idéburen och offentlig sektor?
Vilka åtgärder avser du att vidta för att strategins mål förverkligas i form av ett strukturerat samarbete där civilsamhället bidrar med vad det kan för att stärka den psykiska hälsan bland ungdomar och unga vuxna?
Frågeställare: Maud Ärlebrant (KD)

Till: Ordförande i regionstyrelsens personalutskott Mattias Adolfson (S)
Är Länsunionen beredda att arbeta mer aktivt för flexibla anställningsformer genom att uppdra till fler hälsocentraler i Region Kalmar län att erbjuda öppettider som inkluderar tidig morgon, kvällar liksom helgöppet där underlag och efterfrågan finns?
Frågeställare: Carl Dahlin (M) och Madeleine Rosenqvist (KD)
Läs mer:Regionen: M och KD vill se flexibla anställningsformer för att bemanna hälsocentraler på kvällar och helger (2021-4-9)


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter