Klik venligst
NYHETER 2021-6-18 KL. 14:20

Försöket med Hela Östra Småland avslutas

Av Fredrik Svensson

Försöket med Hela Östra Småland avslutas

Styrelsen för Östra Småland Intressenter AB har idag informerat bolagets ägare att försöket med utgivning av Hela Östra Småland avslutas.

Styrelsen fick för ett år sedan uppdraget av ägarna att pröva utgivning av en digital länstidning. Tidningen har funnits sedan november 2020.

I stora delar har försöket varit en framgång. Enligt styrelsens mening har produkten genomgående haft god kvalitet och erbjudit nyttig journalistisk konkurrens på den regionala tidningsmarknaden.

Det var alltså rätt att göra ett försök med utgivning.

Styrelsen konstaterar dock att det stora intresset för och uppskattningen av den journalistiska produkten inte har kunnat omsättas i ett tillräckligt stort antal betalande prenumeranter. Sett till den hittillsvarande utvecklingen är det därför styrelsens bedömning att det långsiktigt inte är möjligt att skapa den lönsamhet i tidningsutgivningen som krävs för att den ekonomiskt ska stå på egna ben.

Det sista numret av E-tidningen utkommer fredagen den 25 juni och nyhetsförmedlingen upphör den 30 juni. Förtidsinbetalda prenumerationer för tiden därefter kommer att betalas tillbaka i närtid.

Östra Småland Intressenter AB har idag en heltidsanställd. Hur de tillgångar som finns i bolaget ska förvaltas, efter att avvecklingskostnaderna är betalade, blir en sak för bolagets ägare. Aktiebolaget ägs av arbetarrörelsen i Kalmar län.

Styrelsen för Östra Småland Intressenter AB
genom
Peter Akinder
Styrelseordförande