Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-6-8 KL. 06:02

Brunegård (KD) frågar om regionens planer för att stödja kommunerna kring vårdhygien

Av Fredrik Svensson

Brunegård (KD) frågar om regionens planer för att stödja kommunerna kring vårdhygien
Foto: Sabine van Erp/Pixabay, Riksdagen, Region Kalmar län

Under pandemin har bristerna i bland annat tillgång till skyddsutrustning och hygienrutiner blivit tydliga, och uppmärksammats av bland annat myndigheter, fackliga organisationer och utredare. Därför undrar Gudrun Brunegård (KD), ledamot i regionfullmäktige, vad regionen gör och tänker göra i samverkan med kommunerna kring vårdhygien.

LÄNET. Den 10 juni är det dags för regionfullmäktige, och Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot och ledamot i regionfullmäktige har lämnat in en interpellation riktad till sjukvårdsansvarigt regionråd Christer Jonsson (C).

– Jag vill få svar på hur strukturen för samverkan i vårdhygieniska frågor med kommunerna ser ut idag och om det finns några planer på att på ett strukturerat sätt stödja kommunerna i deras vårdhygieniska arbete, skriver Brunegård i ett pressutskick.

Bakgrunden är den pandemi som fortfarande pågår, och där det under inledningen fanns brister i hygienrutiner och tillgång till skyddsutrustning. Smitta spreds på särskilda boenden, inom omsorgen och hemtjänsten.

– Det kostade sannolikt ett antal människoliv och många som smittades och drabbades av allvarlig sjukdom, skriver Gudrun Brunegård.

Hon menar att det fortfarande saknas samordning och “en naturlig kontakt till och koordinering med den kompetens som finns hos Region Kalmar läns enhet för vårdhygien och smittskyddet, där man ständigt får nya instruktioner från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten”.

– Det innebär att kommunerna skapar sina egna rutiner utan samordning och i vissa fall utan att ha en utpekad ansvarig med sjukvårdskompetens.

Ett sätt att förbättra hygienrutiner i kommunerna, och därmed förbättra patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen, skulle enligt Gudrun Brunegård kunna vara att länets kommuner gemensamt anställde en hygiensjuksköterska.

--

Interpellationen i sin helhet:
Interpellation till sjukvårdsansvarigt regionråd Christer Jonsson (C)

Stöd till kommunernas vårdhygienarbete

Vi är ännu mitt inne i en pandemi, som skördat allt för många offer, både i antalet avlidna och antalet svårt sjuka, många med symptom som kvarstår även lång tid efter genomgången sjukdom. Särskild fokus har legat på att skydda sköra äldre, som genom hög ålder utgjorde riskgrupp i sig, särskilt i kombination med kroniska sjukdomar. Redan tidigt kunde man konstatera stora brister i basala hygienrutiner på många äldreboenden och LSS-boenden.

När utvärdering görs av hur pandemin hanterats kommer troligen den dåliga beredskapen, den bristande samstämmigheten och de bristande hygienrutinerna vara några av de springande punkterna. Enligt rapportering har personal inte haft kännedom om basala hygienrutiner. Fysiska förutsättningar har saknats för att kunna begränsa smitta, då lokaler i första hand planerats för att skapa gemenskap och trivsel, men med mindre fokus på möjlighet till barriärvård vid behov. Skyddsutrustning har saknats. Till det kommer bristen på samordning och samsyn.

Region Kalmar läns enhet för vårdhygien har en expertfunktion som medverkar till att vårdgivare bedriver vård så att antalet vårdrelaterade infektioner hålls nere. Vårdhygien består av hygienöverläkare och hygiensjuksköterskor som har ett nära samarbete med Smittskydds- och Smittspårnings-enheten. Vidare finns det i regionen hygienombud på varje vårdavdelning. Dessa bildar ett nätverk för att höja kompetensen ute på enheterna. Hygiensjuksköterskorna gör hygienronder någon gång per år på varje enhet för att på plats gå igenom hygienreglerna, och på plats se hur det fungerar.

Motsvarande hygiensjuksköterskor saknas i kommunerna. Det har lett till att kommunerna utvecklar egna rutiner. I somliga kommuner finns hygienombud, men vederbörandes grundkompetens är inte alltid sjuksköterska eller någon annan utbildning inom hälso- och sjukvård, och de saknar nätverk och naturlig koppling till den expertis som finns på regionens Vårdhygien. Då kan det vara svårt för dem att få tyngd i att ändra hygienrutinerna i exempelvis särskilda boende, hemtjänst, LSS etc, något som kan få allvarliga konsekvenser för de boende och i nästa led även för regionens hälso- och sjukvård.

Ett sätt att förbättra hygienrutiner i kommunerna, och därmed förbättra patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen, skulle kunna vara att länets kommuner gemensamt anställde en hygiensjuksköterska. Vederbörande skulle vara kopplad till regionens Vårdhygien, för att ingå i ett nätverk och på så sätt kontinuerligt bli uppdaterad när riktlinjer ändras nationellt och regionalt. Denna kommunalt anställda hygiensjuksköterska skulle i sin tur stå i kontinuerlig kontakt med hygienombuden i kommunerna. På så sätt skulle den kompetens som finns hos Vårdhygien och Smittskyddsenheten kunna tas tillvara som resurs och ha en naturlig kanal ut i kommunerna.

Detta skulle kunna förebygga mycket av den olyckliga smittspridning som skedde ute i kommunernas verksamheter när pandemin kom och skulle utan tvekan vara av stort värde även efter pandemin.

Med hänvisning till ovanstående har jag följande frågor:

Hur ser strukturen ut idag för samverkan med länets tolv kommuner i vårdhygieniska frågor?
Finns i nuläget några planer inom Region Kalmar län för att på ett strukturerat sätt stödja kommunerna i vårdhygienfrågor?


Vimmerby den 27 maj 2021
Gudrun Brunegård (KD)
SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter